TBE (Tick Borne Encephalitis)

TBE, også kaldet centraleuropæisk hjernebetændelse, skyldes en virus fra familien af flavivirus. TBE-virus overføres til mennesker via bid fra skovflåter.

TBE-virus forekommer udbredt i Skandinavien, Baltikum, Rusland og Sibirien, på Balkan, i visse dele af Tyskland og Østrig.

I Danmark har de fleste tilfælde været forbundet med ophold på Bornholm, hvor TBE-virus og sygdommen har forekommet i over 50 år, men siden 2018 er der også forekommet tilfælde uden for Bornholm, især i Tisvilde Hegn og enkelte andre steder i Nordsjælland, se information længere nede på siden.

TBE forekommer i såkaldte mikrofoci, som er små afgrænsede områder, fx en eng eller lysning ved et vandløb hvor dyr drikker. Dette i modsætning til Borrelia, som kan findes i flåter i en hel skov.

Vaccinens indhold:

Vaccinen indeholder inaktiveret TBE-virus.

Hvem bør vaccineres?

Børn over 1 år og voksne med arbejde eller langvarigt ophold i lokalområder, hvor sygdommen findes.

Færdes man derfor jævnligt i et kendt risikoområde uden for stier i vegetation, hvor rådyr, og dermed koncentrationen af flåter med potentiel TBEV-smitte kan være høj, kan man overveje at lade sig vaccinere. Det kan fx være jægere, campere, svampesamlere, orienteringsløbere, skovarbejdere og sommerhusejere. Uden for Danmark er TBE-risikoområderne typisk Skandinavien med de baltiske lande, og især de centrale dele af Europa, som Polen, Tyskland og Østrig.

Vaccinationsdosis:

Der gives en grundvaccination bestående af flere doser med forskellige intervaller, der kan eventuelt være behov for revaccination.
Børnedosis anvendes i aldersgruppen 1 til og med 15 år, fra 16 år anvendes voksen dosis.

For at opnå immunitet før skovflåten begynder sin aktivitet om foråret, anbefales det at give første og anden dosis i løbet af vintermånederne. Disse doser skal gives med 1-3 måneders interval. Hvis der er behov for at opnå en hurtig immunrespons, kan anden dosis gives to uger efter første dosis. Den tredje dosis bør gives mellem 5-12 måneder efter den anden vaccination. Hvis det anbefalede interval mellem vaccinationerne er overskredet, gøres vaccinationsserien færdig. Man starter ikke forfra.

I de tilfælde, hvor den vaccine man er begyndt med (enten Encepur eller Ticovac) ikke kan skaffes inden for en rimelig periode under hensyn til det normale vaccinationsprogram, dvs. svarende til 3 måneder mellem 1. og 2. dosis og 12 måneder mellem 2. og 3. dosis for begge vacciner, og for både børne- og voksendosis, kan man i denne mangelsituation færdiggøre vaccinationsserien med den anden TBE-vaccine, der er til rådighed. Man skal dog tilstræbe at give de to første doser med samme produkt.

Denne vejledning om at et vaccinationsprogram (både grundvaccination og boostervaccination), der er startet med en af vaccinerne og er færdiggjort med den anden vaccine, gælder for begge vaccineprodukter under hensyntagen til de forskellige aldersgrænser for anvendelse af børnedoseringen. Dog gælder det ikke for Encepur ekspres program, hvor der skal anvendes Encepur ved alle fire vaccinationer.

Ovenstående anbefaling om krydsvaccination er en dansk anbefaling ud over hvad der nævnes i produktresuméet. Samme anbefaling anvendes i andre europæiske lande i perioder med mangel på TBE-vacciner.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom eller feber bør vaccinationen udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
Personer med allergi overfor æg bør henvises til allergologisk specialafdeling, da vaccinen kan medføre alvorlig allergisk reaktion.

Forsigtighed bør udvises ved vaccination af personer med kendt neurologiske forstyrrelser.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning:

Vaccinen bør kun bruges til gravide og ammende, hvis der er et klart behov og kun efter grundig vurdering af potentielle risici og fordele.

Hyppigste bivirkninger:

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, kvalme, muskelsmerter, utilpashed og feber.

Beskyttelsesvarighed:

Efter fuldført grundvaccination, normalt med 3 doser, opnås 3 års beskyttelse. Første booster gives derfor 3 år efter fuldført grundvaccination. Ved fortsat behov for revaccination anbefales en booster-vaccination hvert 5. år for personer over 16 år men under 60 år, og hvert 3. år for personer over 60 år.
Ved behov for revaccination se produktresumeet.

Symptomer:

Er man blevet smittet forløber infektionen asymptomatisk hos ca. 75%. Hos de resterende 25% som udvikler symptomer, vil sygdommen oftest manifestere sig i to faser. Efter en inkubationsperiode på 7-14 dage efter flåtbiddet indtræffer første fase med 2-7 dages ukarakteristiske, influenzalignende symptomer såsom feber, muskelømhed, træthed og hovedpine. Mellem en og to tredjedele vil, efter en symptomfri periode på mellem få dage og op til 3 uger, udvikle infektion i centralnervesystemet (hjernebetændelsen), med symptomer som ny feber, hovedpine, kramper, ensidige pareser, bevidsthedspåvirkning og personlighedsændringer.

Der findes ingen behandling mod TBE-virusinfektion. Omkring 1/3 af patienterne med CNS-symptomer kan udvikle årelange eller varige neurologiske skader i form af lammelser, høretab, tremor og/eller kognitiv dysfunktion som indlæringsvanskeligheder og paranoide vrangforestillinger.

Smitteveje:

TBE-virus overføres gennem bid fra skovflåter, som findes i skove og græsklædte vegetationer. Det forekommer i flerårige mikrofoci (små afgrænsede områder på størrelse med blot en busk eller en håndboldbane). Årsagen til den meget varierende og uens forekomst begrænset til mikrofoci er ikke klart belyst. Der kan derfor være stor forskel på risiko i forskellige områder inden for samme land.

TBE-virus kan også smitte via inficeret upasteuriseret gedemælk og -ost.

Virus findes hos rådyr og mus samt husdyr, fx katte, og kan overføres til skovflåter, når disse bider og suger dyrenes blod. Dernæst kan flåten ved et nyt bid overføre virus til mennesker. Smitte fra menneske til menneske sker ikke. TBE-virus overførslen ved flåtbid starter inden for få minutter fra flåtens spytkirtler og varer i timer, hvorfor flåten bør fjernes så hurtigt som muligt, straks den opdages.

Størst risiko for smitte har jægere og andre, der opholder sig meget i naturen i de bestemte områder, hvor TBE findes.

Forebyggelse:

TBE kan forebygges ved vaccination af børn og voksne. Risikoen for at få symptomgivende CNS-infektionen stiger med alderen. Dette gælder særligt mænd over 50 år. Færdes man derfor jævnligt i et kendt risikoområde uden for stier i vegetation, hvor rådyr, og dermed koncentrationen af flåter med potentiel TBEV-smitte er høj, kan man overveje at lade sig vaccinere. Det kan fx være jægere, campere, svampesamlere, orienteringsløbere, skovarbejdere og sommerhusejere. Uden for Danmark er TBE-risikoområderne typisk Skandinavien med de Baltiske lande, og især de centrale dele af Europa, som Polen, Tyskland og Østrig. 

Risikoen for flåtbid ved ture i skov og krat kan mindskes ved at bære støvler og lange bukser og ved brug af visse myggespraymidler, som har afskrækkende effekt på flåter (fx Autan, der indeholder Icaridin).

Endvidere bør man hyppigt se huden efter for flåter og børste disse af eller hurtigt fjerne dem med en pincet, flåtfjerner eller bare neglene fra én selv, børn og hunde. Hvis flåten har sat sig fast, fjernes den bedst ved at tage fat i flåten så tæt på huden som muligt, ved hovedet. Træk langsomt opad og pas på ikke at klemme eller knuse flåten imens. Hvis der bliver en smule af flåten siddende i huden, gør det ikke noget. Det vil blive afstødt i løbet af få dage. Hos børn er det vigtigt at se godt efter i hårbunden, hårgrænsen og bag ørene.

TBE-virus overføres på minutter, mens borreliabakterien overføres langsommere (over timer), så hurtig fjernelse af flåter er vigtig.

Diagnostik:

Prøve fra spinalvæske og blod sendes til et laboratorium til analyse (måling af TBE IgM-antistoffer og påvisning af TBE-virus). Da serum IgG-antistoffer mod andre flavivirus, fx efter vaccination mod gul feber, japansk hjernebetændelse eller tidligere infektion med Dengue, kan krydsreagere delvist, undersøges der også for anti-TBEV IgG-titerstigninger i to på hinanden følgende serumprøver samt evt. IgM anti-TBEV i spinalvæske. Specifikke antistoffer kan også konfirmeres ved virusneutralisationstest (efter aftale).

Statens serum institut (2023), https://www.ssi.dk/vaccinationer/vaccineleksikon/c/fsme-vaccine